ჩვენი გადაწყვეტილებები გაზარდოს გაყიდვები. იხდით შედეგი!
მთავარი|კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
უკან

პოლიტიკა

პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით

კომპანია Webmedia მოწოდებულია დაიცვას თქვენი კონფიდენციალურობა. ჩვენ მოწოდებულნი ვართ უზრუნველვყოთ გამჭვირვალობა და უსაფრთხოება ნებისმიერი ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი ვებსაიტის საიტის webmedia.ge ( შემდგომ „საიტი“), მისი სერვისების, პროგრამებისა და მასთან დაკავშირებული სერვისების გამოყენებისას.

საიტის სერვისების გამოყენება ნიშნავს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ პოლიტიკაზე; უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს სერვისების გამოყენებისგან.

ზოგადი დებულებები

01. ზოგადი დებულებები

1.1. ამ პოლიტიკაში „მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის“ კონცეფცია ნიშნავს შემდეგ ასპექტებს:

1.1.1. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად აწვდის თავის შესახებ განაცხადის ფორმების შევსების და გაგზავნისას, განახლებების გამოწერისას ან სერვისების გამოყენებისას. ეს ინფორმაცია მოიცავს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს. ზოგიერთი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მომსახურების მიწოდებისთვის, აუცილებლად აღინიშნება სპეციალური გზით. ამავე დროს, მომხმარებელს უფლება აქვს მიაწოდოს სხვა ინფორმაცია საკუთარი შეხედულებისამებრ.

1.1.2. მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის სერვისებს მათი გამოყენებისას მომხმარებლის მოწყობილობაზე დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. ეს მონაცემები მოიცავს IP მისამართს, ინფორმაციას ქუქიების შესახებ, ინფორმაციას მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამაზე, რომელიც გამოიყენება სერვისებზე წვდომისთვის), მომხმარებლის მიერ გამოყენებული აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკურ მახასიათებლებს, აგრეთვე წვდომის თარიღსა და დროს. სერვისები, მისამართები მოთხოვნილი გვერდები და მსგავსი ინფორმაცია.

1.1.3. მომხმარებლის შესახებ სხვა ინფორმაცია, რომლის დამუშავება გათვალისწინებულია საიტის გამოყენების ხელშეკრულებაში.

1.1.4. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ საიტზე. კომპანია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია წვდომა საიტზე არსებული ბმულების საშუალებით.

02. მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დამუშავების მიზნები

ჩვენ ვიყენებთ შეგროვებულ ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისთვის: -მოთხოვნილი სერვისებითა და გამოხმაურებებით მოწოდება.
-ჩვენი ვებსაიტისა და სერვისების გამოყენებით თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაცია.
-ჩვენი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავება.
-გაწვდით ინფორმაციას ჩვენი პროდუქტების, აქციების და ღონისძიებების შესახებ
ჩვენ არ ვყიდით, არ ვაჭრობთ ან არ გადავცემთ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე პირებს თქვენი თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით მოთხოვნილი შემთხვევებისა.

03.ოპერატორის ძირითადი უფლებები და მოვალეობები

3.1. ოპერატორს უფლება აქვს:
— მიიღოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტიდან სანდო ინფორმაცია ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტები;
— იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემების სუბიექტი უხსნის თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ასევე გაგზავნის მოთხოვნას პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის შესახებ, ოპერატორს უფლება აქვს გააგრძელოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე. თუ არსებობს „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ კანონით განსაზღვრული საფუძვლები;
— დამოუკიდებლად განსაზღვროს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონითა და მის შესაბამისად მიღებული დებულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი და საკმარისი ღონისძიებების შემადგენლობა და ჩამონათვალი, თუ პერსონალურ მონაცემთა შესახებ კანონით ან სხვა ფედერალური კანონებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

3.2. ოპერატორი ვალდებულია:
— პერსონალური მონაცემების სუბიექტს, მისი მოთხოვნით, მიაწოდოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ;
— პერსონალური მონაცემების დამუშავების ორგანიზება ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
— უპასუხოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების და მათი კანონიერი წარმომადგენლების თხოვნებსა და შეკითხვებს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;
— პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილ ორგანოს, ამ ორგანოს მოთხოვნით, შეატყობინოს საჭირო ინფორმაციას ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში; – გამოაქვეყნოს ან სხვაგვარად უზრუნველყოს ამ პოლიტიკაზე შეუზღუდავი წვდომა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით;
— მიიღოს სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რათა დაიცვას პერსონალური მონაცემები არაავტორიზებული ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიკაციისგან, დაბლოკვისგან, კოპირებისგან, მიწოდებისგან, გავრცელებისგან, აგრეთვე პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით სხვა უკანონო ქმედებებისგან;
— შეაჩეროს პერსონალური მონაცემების გადაცემა (გავრცელება, მიწოდება, წვდომა), შეწყვიტოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება და განადგურება „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული წესით და შემთხვევებში;
— შეასრულოს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობები.

04.პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები

4.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება ლეგალურ საფუძველზე.

4.2.დამუშავებას ექვემდებარება მხოლოდ პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აკმაყოფილებს მათი დამუშავების მიზნებს.

4.3. დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შინაარსი და მოცულობა შეესაბამება დამუშავების მითითებულ მიზნებს. დამუშავებული პერსონალური მონაცემების გადაჭარბება მათი დამუშავების მითითებულ მიზნებთან დაკავშირებით დაუშვებელია.

4.4. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების სიზუსტე, მათი საკმარისობა და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებთან მიმართებაში. ოპერატორი იღებს აუცილებელ ზომებს და/ან უზრუნველყოფს მათ მიღებას არასრული ან არაზუსტი მონაცემების წასაშლელად ან გასარკვევად.

4.5. პერსონალური მონაცემების შენახვა ხორციელდება იმ ფორმით, რომელიც შესაძლებელს გახდის პერსონალური მონაცემების სუბიექტის იდენტიფიცირებას, არა უმეტეს, ვიდრე ამას მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, თუ პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა დადგენილი არ არის ფედერალური კანონით, შეთანხმებით. რომლის პერსონალური მონაცემების სუბიექტია მხარე, ბენეფიციარი ან გარანტი.

4.6. დამუშავებული პერსონალური მონაცემები განადგურებულია ან ანონიმური ხდება დამუშავების მიზნების მიღწევის ან ამ მიზნების მიღწევის აუცილებლობის დაკარგვის შემთხვევაში, თუ ფედერალური კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

05.პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, გადაცემის და სხვა სახის დამუშავების პროცედურა

5.1. ოპერატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და იღებს ყველა შესაძლო ზომას არაავტორიზებული პირების მიერ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის თავიდან ასაცილებლად.

5.2. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც დაკავშირებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესრულებასთან ან იმ შემთხვევისა, როდესაც პერსონალური მონაცემების სუბიექტი თანახმაა ოპერატორს გადასცეს მონაცემები მესამე მხარეს. შეასრულოს სამოქალაქო სამართლის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

5.3. თუ გამოვლენილია უზუსტობები პერსონალურ მონაცემებში, მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად განაახლოს ისინი ოპერატორს ოპერატორის [email protected] მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით, მონიშნულით „პერსონალური მონაცემების განახლება“.

5.4. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ოპერატორის ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების გაგზავნით ოპერატორის [email protected] მისამართზე, წარწერით „პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება

5.5. პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის პირობა შეიძლება იყოს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მიღწევა, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ვადის გასვლა, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გაუქმება ან დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნა. პერსონალური მონაცემების, ასევე პერსონალური მონაცემების უკანონო დამუშავების იდენტიფიცირება.

06.ოპერატორის მიერ მიღებული პერსონალური მონაცემებით შესრულებული ქმედებების ჩამონათვალი

6.1. ოპერატორი აგროვებს, აღრიცხავს, ​​ახორციელებს სისტემატიზაციას, , ინახავს, ​​აუმჯობესებს (განახლებს, ცვლის), იღებს, იყენებს, გადასცემს (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), ახდენს პირადი მონაცემების დეპერსონალიზაციას, ბლოკავს, შლის და ანადგურებს.

07.პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა

ოპერატორი და სხვა პირები, რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, ვალდებულნი არიან არ გაუმჟღავნონ მესამე პირებს ან გაავრცელონ პერსონალური მონაცემები პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე, თუ ფედერალური კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი განმარტება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საინტერესო საკითხებზე ოპერატორთან დაკავშირების გზით [email protected]ის საშუალებით.

ეს დოკუმენტი ასახავს ნებისმიერ ცვლილებას ოპერატორის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკაში. პოლიტიკა მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით, სანამ ის არ შეიცვლება ახალი ვერსიით.